Realizujemy projekty badawczo-rozwojowe współfinansowane przez Narodwe Centrum Badań i Rozwoju:

 

 

PBS1/B9/4/2012 - Opracowanie modelu informatycznego narzędzia do monitorowania procesu starzenia paliw w oparciu o numeryczną analizę zjawisk fizycznych

 

 

POIR.01.01.02-00-0060.15 - Wdrożenia innowacyjnych metod zwiększających bezpieczeństwo i minimalizujących straty przesyłu ropy i produktów ropopochodnych

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.1: Projektu B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu: 5 400 852 PLN, wkład Funduszy Europejskich 2 700 426 PLN. 

Cel projektu:

Wycieki ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych stanowią bardzo poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego oraz są przyczyną poważnych strat finansowych. Od kilkunastu lat systemy detekcji instalowane są na dalekosiężnych rurociągach przesyłowych na terenie Polski. Systemy te, ze względu na ich złożoność są bardzo kosztowne co powoduje, że nie wiele rurociągów wciąż pozostaje bez ochrony. Inną bardzo poważną wadą stosowanych obecnie rozwiązań jest ich stosunkowo niska wiarygodność.

Jedną z przyczyn tego stanu jest brak możliwości prowadzenia testów stosowanych metod w sposób nie narażający właściciela rurociągu na poważne koszty. Celem projektu jest obniżenie kosztów systemu ochrony rurociągów przez opracowanie nowych metod detekcji wycieków w rurociągach paliwowych oparty o pomiary pochodzące z systemów ochrony katodowej, udoskonalenie istniejących metod przez eliminację fałszywych sygnałów dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji.

Instalacja prototypowa powstająca w ramach projektu ma posłużyć dwojakim celom. Pierwszym z nich jest rzetelna weryfikacja metod detekcji wycieków stosowanych na istniejących rurociągach paliwowych. Opracowana instalacje pilotażowa pozwoli na wykonywanie prób rozszczelnień w różnych warunkach przy minimalnych kosztach. W ramach opracowania instalacji oraz metodyki badania jakości detekcji, rozwinięte zostaną także metody filtrowania wyników algorytmów detekcji, w taki sposób aby maksymalnie zwiększyć wiarygodność informacji przekazywanych operatorowi. Oczekiwanym rezultatem prac jest także weryfikacja nie stosowanych obecnie metod pod kontem ich przydatności, w szczególności dla niewielkich rurociągów technologicznych, w przypadku których koszt gra kluczową rolę, pomimo że stanowią one nie mniejsze zagrożenie dla środowiska niż rurociągi dalekosiężne. Dzięki niej będzie możliwe sprawne przeprowadzanie badań popartych praktyczną wiedzą.

Drugim celem instalacji prototypowej jest możliwość wykazania skuteczności metody a co za tym idzie popularyzacja idei ochrony rurociągów zautomatyzowanymi metodami. Analizie zostaną poddane innowacyjne rozwiązania polegające na:

  • Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do filtrowania zdarzeń pochodzących z układów pomiarowych, co znacząco wpłynie na wiarygodność uzyskiwanych wyników
  • Wdrożenie nowej metody detekcji rozszczelnień opartej na analizie pomiarów z powszechnie stosowalnych systemów ochrony katodowej, co pozwoli na szerokie rozpropagowanie systemów zwiększających bezpieczeństwo ekologiczne

Celem prac badawczych, prowadzonych w trakcie wykonania instalacji i z jej pomocą, jest rozwinięcie metod detekcji rozszczelnień, która wyeliminuje lub zminimalizuje najważniejsze wady rozwiązań stosowanych obecnie, takich jak:

  • zbyt wysoki koszt systemów, uniemożliwiający stosowanie ich w mniejszych instalacjach,
  • mała wiarygodność detekcji, związana z brakiem inteligentnych algorytmów filtrujących uzyskiwane dane pomiarowe
  • konieczność stosowania skomplikowanej i kosztownej aparatury pomiarowej

Zadaniami które zrealizujemy w ramach projektu są:

  • Wykonanie instalacji, pozwalającej na badanie metod detekcji rozszczelnień rurociągów, weryfikacji i demonstrowania ich skuteczności potencjalnym odbiorcą rozwiązań
  • Rzetelna weryfikacja znanych metod detekcji rozszczelnień
  • Opracowanie nowych, innowacyjnych metod o znacznie wyższej opłacalności, przeznaczonych dla rurociągów technologicznych.
  • Propagacja idei ochrony rurociągów paliwowych jako skutecznego narzędzia służącemu bezpieczeństwu inwestycji oraz środowiska naturalnego.