System Onyks jest rozwiązaniem dla producentów i spedytorów zajmujących się dystrybucją oraz magazynowaniem produktów płynnych lotnych i sypkich, która wymyka się typowym systemom magazynowym. Ze względu na specyfikę dystrybucji i magazynowania, ścisły związek dystrybucji z układami automatyki i pomiarami, system zapewnia integrację warstwy technologicznej oraz systemów nadrzędnych.

System realizuje gospodarkę magazynową, podstawowe procesy spedycyjne magazynu, obsługę metrologiczną, integruje automatykę, układy pomiarowe oraz nadrzędne systemy informatyczne.

System przeznaczony jest głównie dla magazynów towarów o dużej wartości (np. paliw) oraz materiałów niebezpiecznych (np. chemikaliów, materiałów wybuchowych).

 

System Onyks realizuję w zakresie automatyki, metrologii i ewidencji magazynowej:

- Obsługę przyjęć (na podstawie pomiarów zbiornikowych lub ważeń)

- Obsługę procesów wewnętrznych: przesunięć, odwodnień, próbek, odzysku

- Obsługę wydań (na podstawie ważeń, liczników, pomiarów zbiornikowych)

- Obsługę zwrotów do składu podatkowego

- Obsługę zapasów magazynowych: dzienny bilans paliwa, planowanie dostaw, planowanie wydań

- Ewidencję akcyzową dla składu podatkowego, wraz z wymianą danych z systemem EMCS

- Nadzór nad magazynem: pomiary zbiornikowe, inwentaryzacje, korekty ewidencyjne

- Wizualizację i sterowanie instalacją technologiczną

 

Dotychczasowe wdrożenie Onyks obejmowały integrację:

- Systemów pomiarowych

- Automatyki obiektowej

- Systemów ERP (SAP Oil&Gas)

- Systemów dystrybucji lotniskowej

- Systemu akcyzowego EMCS

 

Obsługa magazynu, wymagającego precyzyjnego opomiarowania, realizowana ręcznie związana jest z duża niepewnością danych pozyskiwanych przez pracowników. Powoduje to, że łatwo przeoczyć (lub celowo ukryć) braki w magazynie wynikające z problemów technologicznych lub celowej działalności człowieka.

System integrujący gospodarkę magazynową z systemami pomiarowymi i automatyką prowadzi do "uszczelnienia" procesu dystrybucji skutkującego znaczącymi oszczędnościami.

Zautomatyzowany proces zwiększa bezpieczeństwo procesów dystrybucji, przez co pozwala uniknąć bardzo wysokich kosztów związanych z wypadkami lub zanieczyszczeniem środowiska.

System dostarcza szczegółowe informacje o wydajności systemu dystrybucji, wielkości oraz zmienności stanów magazynowych, co pozwala precyzyjne planowanie dostaw i zapewnienia ciągłości pracy.

System Onyks w połączeniu z danymi z systemów klasy ERP pozwala na ocenę kosztów oraz wydajności realizowanych usług w podziel na poszczególne instalacje, pracowników lub klientów, co pozwala na skuteczną optymizację procesów dystrybucji.

Zastosowanie systemu Onyks przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa orz zmniejszenia ryzyka skażenia substancjami szkodliwymi.

W celu zapewnienia szybkiego dostępu do danych statystycznych, dla kadry zarządzającej, system Onyks może być wyposażony w moduł WebOnyks, udostępniający informacje niezbędne do planowania i zarządzania magazynem, w technologii web.

System Onyks w strukturze modularnej. Moduły zachowują wysoki stopień autonomiczności dając dużą elastyczność przy wdrażaniu (implementowane są tylko niezbędne moduły dla danej lokalizacji).

Wdrożyliśmy system Onyks na bazach magazynowych paliw płynnych, bazach lotniczych cywilnych oraz wojskowych oraz w magazynie kwasu siarkowego. Dostawy obejmowały licencje oprogramowania, jego dostosowanie, wykonanie systemu automatyki oraz zapewnienie obsługi metrologicznej (w tym legalizacji).